ἀθέμιτος

ἀθέμιτος:
(1) contrary to law and justice, prohibited by law,
(2) illicit,
(3) criminal

Part of Speech: adjective

Latin:
(1) abominatus
(2) illicitus

Syriac: ܠܐ ܦܣ (not lawful, not permit, not allow )

Acts 10:28

ἔφη τε πρὸς αὐτούς· ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· καὶ ἐμοὶ ὁ Θεὸς ἔδειξε μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον·

KJV
And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company, or come unto one of another nation; but God hath shewed me that I should not call any man common or unclean.

Vulgate
dixitque ad illos vos scitis quomodo abominatum sit viro iudaeo coniungi aut accedere ad alienigenam et mihi ostendit Deus neminem communem aut inmundum dicere hominem

Peshitta
ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܰܣ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܢܶܩܰܦ݂ ܠܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܘܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܘܝܰܢܝ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܰܛܡܰܐ ܐܰܘ ܡܣܰܝܰܒ݂܂

ואמר להון אנתון ידעין אנתון דלא מפס לגברא יהודיא דנקף לאנשא נוכריא דלא הוא בר שרבתה ולי אלהא חויני דלא אמר על אנש דטמא או מסיב܂

1 Peter 4:3

ἀρκετὸς γὰρ ὑμῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τοῦ βίου τὸ θέλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσασθαι, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις.

KJV
For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revellings, banquetings, and abominable idolatries:

Vulgate
sufficit enim praeteritum tempus ad voluntatem gentium consummandam qui ambulaverunt in luxuriis desideriis vinolentiis comesationibus potationibus et inlicitis idolorum cultibus

Peshitta
ܣܳܦ݂ܶܩ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܪ ܕ݁ܰܦ݂ܠܰܚܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܒ݁ܳܐܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܨܰܚܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܙܡܳܪܳܐ ܘܰܒ݂ܦ݂ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ܂

ספק גיר זבנא הו דעבר דפלחתון בה צבינא דחנפא באסוטותא וברויותא ובצחנותא ובזמרא ובפולחנא דשאדא܂

* Syriac: ܦܠܚ (trade, occupation, work)

This entry was posted in Α and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.