ἄγε, ἄγωμεν

ἄγε, ἄγωμεν:
(1) go to,
(2) come!,
(3) come now!

Part of Speech: interjection

Latin:
(1) eamus
(2) ecce
(3) agite

Syriac:
(1) ܐܙܠ

(2) ܗܠܟ

Matthew 26:46

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με

KJV
Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.

Vulgate
surgite eamus ecce adpropinquavit qui me tradit

Peshitta
ܩܽܘܡܘ ܢܺܐܙܰܠ ܗܳܐ ܡܛܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܫܠܶܡ ܠܺܝ܂

קומו נאזל הא מטא הו דמשלם לי܂

Mark 1:38

και λεγει αυτοις αγωμεν εις τας εχομενας κωμοπολεις ινα κακει κηρυξω εις τουτο γαρ εξεληλυθα

KJV
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.

Vulgate
et ait illis eamus in proximos vicos et civitates ut et ibi praedicem ad hoc enim veni

Peshitta
ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܠܩܽܘܪܝܳܐ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂܂

אמר להון הלכו לקוריא ולמדינתא דקריבן דאף תמן אכרז להדא גיר אתית܂

Mark 14:42

εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδους με ηγγικεν

KJV
Rise up, let us go; lo, he that betrayeth me is at hand.

Vulgate
surgite eamus ecce qui me tradit prope est

Peshitta
ܩܽܘܡܘ ܢܺܐܙܰܠ ܗܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܫܠܶܡ ܠܺܝ܂

קומו נאזל הא קרב הו דמשלם לי܂

John 11:7

επειτα μετα τουτο λεγει τοις μαθηταις αγωμεν εις την ιουδαιαν παλιν

KJV
Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judaea again.

Vulgate
deinde post haec dicit discipulis suis eamus in Iudaeam iterum

Peshitta
ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܶܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂܂

ובתרכן אמר לתלמידוהי תו נאזל תוב ליהוד܂

John 11:15

και χαιρω δι υμας ινα πιστευσητε οτι ουκ ημην εκει αλλ αγωμεν προς αυτον

KJV
And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.

Vulgate
et gaudeo propter vos ut credatis quoniam non eram ibi sed eamus ad eum

Peshitta
ܘܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܠܬ݂ܰܡܳܢ܂

וחדא אנא דלא הוית תמן מטלתכון דתהימנון אלא הלכו לתמן܂

John 11:16

ειπεν ουν θωμας ο λεγομενος διδυμος τοις συμμαθηταις αγωμεν και ημεις ινα αποθανωμεν μετ αυτου

KJV
Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellowdisciples, Let us also go, that we may die with him.

Vulgate
dixit ergo Thomas qui dicitur Didymus ad condiscipulos eamus et nos ut moriamur cum eo

Peshitta
ܐܳܡܰܪ ܬ݁ܳܐܘܡܰܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܬ݁ܳܐܡܳܐ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܚܰܒ݂ܪܰܘܗ݈ܝ ܢܺܐܙܰܠ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܢܡܽܘܬ݂ ܥܰܡܶܗ܂

אמר תאומא דמתאמר תאמא לתלמידא חברוהי נאזל אף חנן נמות עמה܂

John 14:31

αλλ ινα γνω ο κοσμος οτι αγαπω τον πατερα και καθως ενετειλατο μοι ο πατηρ ουτως ποιω εγειρεσθε αγωμεν εντευθεν

KJV
But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.

Vulgate
sed ut cognoscat mundus quia diligo Patrem et sicut mandatum dedit mihi Pater sic facio surgite eamus hinc

Peshitta
ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܕ݁ܰܥ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐܒ݂ܝ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܕ݁ܰܢܝ ܐܳܒ݂ܝ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܩܽܘܡܘ ܢܺܐܙܰܠ ܡܶܟ݁ܳܐ܂

אלא דנדע עלמא דרחם אנא לאבי ואיכנא דפקדני אבי הכות עבד אנא קומו נאזל מכא܂

James 4:13

αγε νυν οι λεγοντες σημερον η αυριον πορευσομεθα εις τηνδε την πολιν και ποιησομεν εκει ενιαυτον ενα και εμπορευσομεθα και κερδησομεν

KJV
Go to now, ye that say, To day or to morrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain:

Vulgate
ecce nunc qui dicitis hodie aut crastino ibimus in illam civitatem et faciemus quidem ibi annum et mercabimur et lucrum faciemus

James 5:1

αγε νυν οι πλουσιοι κλαυσατε ολολυζοντες επι ταις ταλαιπωριαις υμων ταις επερχομεναις

KJV
Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you.

Vulgate
age nunc divites plorate ululantes in miseriis quae advenient vobis

This entry was posted in Α and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.