ἄθεος

ἄθεος
(1) without God, knowing and worshipping no God
(2) denying the gods, especially the recognised gods of the state
(3) godless, ungodly
(4) abandoned by the gods

Part of Speech: adjective

This word is not found in the Septuagint

Latin: sine deo

Syriac: ܠܳܐ ܐܰܠܳܗ (no god)

Ephesian 2:12

ὅτι ἦτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ.

Textus Receptus
οτι ητε εν τω καιρω εκεινω χωρις χριστου απηλλοτριωμενοι της πολιτειας του ισραηλ και ξενοι των διαθηκων της επαγγελιας ελπιδα μη εχοντες και αθεοι εν τω κοσμω

KJV
That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world:

Vulgate
quia eratis illo in tempore sine Christo alienati a conversatione Israhel et hospites testamentorum promissionis spem non habentes et sine Deo in mundo

Peshitta
ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܽܘܟ݂ܪܳܝܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܽܘܒ݁ܳܪܶܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܘܰܐܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܗܽܘ ܠܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܣܒ݂ܰܪ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܰܠܳܗ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ܂

ואיתיכון הויתון בהו זבנא דלא משיחא ונוכריין הויתון מן דוברא דאיסריל ואכסניא הו לדיתקא דמולכנא ודלא סבר הויתון ודלא אלה בעלמא܂

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.