ἀθροίζειν

ἀθροίζειν:
(1) congregate, gather, assemble

Latin: congregare

Syriac: ܟܢܫ

Luke 24:33

καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς,

KJV
And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them,

Vulgate
et surgentes eadem hora regressi sunt in Hierusalem et invenerunt congregatos undecim et eos qui cum ipsis erant

Peshitta
ܘܩܡܘ ܒܗ ܒܫܥܬܐ ܘܗܦܟܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܐܫܟܚܘ ܠܚܕܥܣܪ ܕܟܢܝܫܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ

This entry was posted in Α and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.